دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و کارتی ماداکتو مدل MD-30 نمایش بزرگتر

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و کارتی ماداکتو مدل MD-30

محصول جدید

 • استفاده همزمان از سیستم حضور و غیاب و کنترل تردد
 • ظرفیت بالای اثر انگشت (3000 اثر انگشت)
 • سنسور ضد خش و ضد تقلب
 • حافظه ی بالای ذخیره تردد (100.000)
 • طراحی مناسب و شکیل
 • صفحه نمایشگر رنگی 2.4 اینچی
 • شناسایی از طریق اثر انگشت، کارت، کد
 • پورت ارتباطی Wifi جهت استفاده بی سیم این دستگاه
 • شناسایی اثر انگشت زیر 1 ثانیه S0.8

جزییات بیشتر

برندماداکتو
مدل محصولMD-30
نوع محصولدستگاه های حضور و غیاب
روش شناساییاز طریق اثر انگشت، کارت و کد
پورت ارتباطیWifi جهت استفاده بی سیم این دستگاه
سرعتشناسایی اثر انگشت زیر 0.8 ثانیه
تعداد کاربر3000 اثر انگشت
ظرفیت ثبت رکورد130000 تردد
رطوبت کاری20%-60%
نمایشگرصفحه نمایشگر رنگی 2.4 اینچی
هشدار صوتیSchedule bell
لوازم جانبیBackup battery/ TCP/IP /IC card
دمای کاری (سانتیگراد) 0℃-45℃
ولتاژ کاریDC12V

دستگاه حضور و غیاب  اثر انگشتی و کارتی ماداکتو مدل MD-30جامع ترین سیستم حضور و غیاب اثر انگشتی می‌باشد. جامعیت این سیستم بهپورت های ارتباطی بسیار بالای این دستگاه(Wifi / RS485 / USB / TCP-IP (P25))  همراه با ترکیب شدن سیستم اثر انگشت، کارت و کد با صفحه نمایشگر مناسب و استفاده از پورت (Wiegand) همچنین سیستم کنترل تردد همراه با رله های مناسب برمی‌گردد. این دستگاه به دلیل داشتن ماژولWifi  قابلیت استفاده برای مجموعه هایی که امکان سیم کشی را ندارند را امکان پذیر نموده است

دستگاه حضور غیاب

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﺳﺎل 1382 در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي از داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اراﺋﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺤﺖ وب ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮش داد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و رزوﻣﻪ ای درﺧﺸﺎن در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

محصولات و خدمات:

اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﺮدد اﻓﺮاد، ﺧﻮدروﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت دﻗﯿﻖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز
بررﺳﯽ و ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
ﻣﺸﺎوره و اراﺋﻪ ﻃﺮح
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
اراﺋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ وب
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي و آﻣﻮزش
اﺧﺘﺼﺎص ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﺤﺼﺎری
ﺧﺪﻣﺎت 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻌﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮزورﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ.

هایپر مارکت صنایع ساختمان کارا 365 نماینده رسمی فروش محصولات و خدمات شرکت ماداکتو در کشور

نوشتن یک نقد

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و کارتی ماداکتو مدل MD-30

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و کارتی ماداکتو مدل MD-30

 • استفاده همزمان از سیستم حضور و غیاب و کنترل تردد
 • ظرفیت بالای اثر انگشت (3000 اثر انگشت)
 • سنسور ضد خش و ضد تقلب
 • حافظه ی بالای ذخیره تردد (100.000)
 • طراحی مناسب و شکیل
 • صفحه نمایشگر رنگی 2.4 اینچی
 • شناسایی از طریق اثر انگشت، کارت، کد
 • پورت ارتباطی Wifi جهت استفاده بی سیم این دستگاه
 • شناسایی اثر انگشت زیر 1 ثانیه S0.8

ویژگی ها

قفل و دستگیره

برند : ماداکتو
مدل محصول : MD-30
نوع محصول : دستگاه های حضور و غیاب
روش شناسایی : از طریق اثر انگشت، کارت و کد
پورت ارتباطی : Wifi جهت استفاده بی سیم این دستگاه
سرعت : شناسایی اثر انگشت زیر 0.8 ثانیه
تعداد کاربر : 3000 اثر انگشت
ظرفیت ثبت رکورد : 130000 تردد
رطوبت کاری : 20%-60%
نمایشگر : صفحه نمایشگر رنگی 2.4 اینچی
هشدار صوتی : Schedule bell
لوازم جانبی : Backup battery/ TCP/IP /IC card
دمای کاری (سانتیگراد) : 0℃-45℃
ولتاژ کاری : DC12V

18 محصول مرتبط در همین شاخه: