طراحی مسیرهای دوچرخه سواری

تقسیم بندی مسیرهای دوچرخه
اندازه های استاندارد فضای لازم برای حركت دوچرخه سواران
دوچرخه و خط های ویژه اتوبوس
حداقل فاصله آزاد بین مانع واقع در كنار مسیر و لبه دوچرخه رو
انواع جداكننده ها
روسازی و تخلیه آبهای سطحی
روشنایی مسیرهای دوچرخه
مسیرهای دوچرخه در پیاده روها
سرعت طرح

جزییات بیشتر

تخصص در انجام مطالعات طراحی  مسیرهای  دوچرخه سواری 

برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری از تسهیلات دوچرخه سواری مستلزم آگاهی از ویژگی های فنی،‌ ترافیكی و مسایل مربوط به ایمنی تردد دوچرخه سواران در مسیرهای دوچرخه است. ضوابط فنی، ترافیكی و ایمنی مسیرهای  مختلف با یكدیگر متفاوت می باشد. مشخصه های فنی و هندسی شامل عرض، شیب طولی، موقعیت خطوط و مسیر دوچرخه، عملكرد مسیرها در تقاطع و غیره است. مشخصه های ترافیكی شامل سطح سرویس، ظرفیت، سرعت و غیره است كه باید در طراحی تسهیلات مدنظر قرار گیرد.
ایمنی تردد دوچرخه سواران نیز عامل مهم دیگری است كه در گرایش افراد به دوچرخه سواری موثر است. بهبود ایمنی دوچرخه سواری نه تنها از آمار تصادفات دوچرخه سواران كم می كند بلكه باعث تشویق كاربرد دوچرخه در سطح شهرها خواهد شد. در این بخش مطالعه به بررسی ضوابط فنی، طراحی مسیرهای دوچرخه پرداخته می شود. موارد موردنظر این دستورالعمل عبارتند از:
 -        تقسیم بندی مسیرهای دوچرخه
-        اندازه های استاندارد فضای لازم برای حركت دوچرخه سواران
-        دوچرخه و خط های ویژه اتوبوس
-        حداقل فاصله آزاد بین مانع واقع در كنار مسیر و لبه دوچرخه رو
-        انواع جداكننده ها
-        روسازی و تخلیه آبهای سطحی
-        روشنایی مسیرهای دوچرخه
-        مسیرهای دوچرخه در پیاده روها
-        سرعت طرح
-        فاصله دید باز برای مسیرهای دارای امتداد مستقل
-        حداقل فاصله دید توقف برای مسیرهای دوچرخه
-        حداقل شعاع قوس مسیرهای دوچرخه
-        حداكثر شیب طولی مجاز در دوچرخه روها
 
عرض خط ویژه دوچرخه در مسیرهای درجه 2 از 2 متر كمتر نباشد. اگر خط ویژه چسبیده به جدول خیابان است، عرض آن نباید از 1.5 متر كمتر باشد. اگر خط ویژه بین خط پاركینگ و سواره رو واقع است، باید بین خط پاركینگ و خط ویژه حاشیه حایلی كه باید آن را با خط كشی مشخص كنند، به عرض حداقل 75/0 متر درنظر بگیرند. در این موارد عرض خط ویژه را (به علت نبودن جدول) می توان 25/1 متر گرفت. نحوه تفكیك خط پاركینگ حاشیه ای و مسیر دوچرخه در شكل نشان داده شده است. اگر تعداد دوچرخه ها در ساعت شلوغ آنها از 150 در مسیر یك طرفه و از 100 در مسیر دوطرفه بیشتر باشد، باید مسیر درجه یك درنظر بگیرند.

شرکت مشاور مهندسی و مطالعات حمل و نقل کارا ارائه دهنده کلیه خدمات مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای حمل و نقل در سطح کشور

نوشتن یک نقد

طراحی مسیرهای دوچرخه سواری

طراحی مسیرهای دوچرخه سواری

تقسیم بندی مسیرهای دوچرخه
اندازه های استاندارد فضای لازم برای حركت دوچرخه سواران
دوچرخه و خط های ویژه اتوبوس
حداقل فاصله آزاد بین مانع واقع در كنار مسیر و لبه دوچرخه رو
انواع جداكننده ها
روسازی و تخلیه آبهای سطحی
روشنایی مسیرهای دوچرخه
مسیرهای دوچرخه در پیاده روها
سرعت طرح

6 محصول مرتبط در همین شاخه: