آزمایشگاه  3 محصول وجود دارد

ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد تایید شهرداری:

آزمایش بتن

تست بتن

کرگیری بتن

بازرسی فنی جوش

آزمایش جوش

آزمایش غیر مخرب

تست جوش

تست کشش آرماتور

ترتیب