انکراژ  یک محصول وجود دارد.

انجام کلیه امور انکراژ

anchorage ، اجرای انکراژ ،  مجری تخصصی نیلینگ و انکراژ ، انکراژ چیست

ترتیب
  • در پروژه هاي بزرگراهي و براي پايدارسازي خاكبرداريها و شيبها بوده است .ولي امروزه به صورت روز افزون در پايدارسازي ديواره خاكبرداريها در محيطهاي شهري نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .