گندزدایی و ضد عفونی آب

کارا را در اینستاگرام دنبال کنید
گندزدایی و ضد عفونی آب

مشاوره، طراحی و اجرای کلیه سیستم های گندزدایی و ضد عفونی آب

RO

R.O.

اسمز معکوس

پیمانکار دستگاه تصفیه آب بیمارستان

تصفیه آب بیمارستان

گندزدایی و ضد عفونی آب هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.