خاک  یک محصول وجود دارد.

ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد تایید شهرداری:

ازمایش خاک

ازمایش ژئوتکنیک

آزمایشگاه مکانیک خاک مورد تایید شهرداری

تست ژئوتکنیک

تست عدم گسل

مقاومت فشاری خاک

ژئوتکنیک

ترتیب
  • انجام کلیۀ آزمایشات پایه ای و تخصصی مکانیک خاک مربوط به پروژه های ساختمانی و عملیات راه سازیانجام كليه آزمايشات مکانیک خاكآزمايشات مشخصات دانه بندی