باغ / باغچه

کارا را در اینستاگرام دنبال کنید
باغ / باغچه

باغسازی هنر ترکیب عناصر معماری، عناصر گیاهی و نمایش آب است. با یکدیگر، به گونه ای كه نتیجه كار با توجه به شرایط اقلیمی، پاسخگوی انتظارها و آرزوهای مردم فرهنگی خاص باشد در مورد باغ.

هدف باغ سازی: ممكن است اهداف متفاوتی برای ایجاد باغ وجود داشته باشد. مانند باغی كه پیرامون قصری را شكل داده است و یا باغی كه برگرد آرامگاهی ایجاد شده باشد و یا باغی ...

باغسازی هنر ترکیب عناصر معماری، عناصر گیاهی و نمایش آب است. با یکدیگر، به گونه ای كه نتیجه كار با توجه به شرایط اقلیمی، پاسخگوی انتظارها و آرزوهای مردم فرهنگی خاص باشد در مورد باغ.

هدف باغ سازی: ممكن است اهداف متفاوتی برای ایجاد باغ وجود داشته باشد. مانند باغی كه پیرامون قصری را شكل داده است و یا باغی كه برگرد آرامگاهی ایجاد شده باشد و یا باغی كه برای استفاده همگانی طراحی و ساخته شده باشد. ولی همواره یكی از اهداف كلی باغ وصول همنشینی با طبیعت است، كه به صورت كشتی در نهاد انسان ها وجود دارد. زندگی شهرنشینی انسان را از طبیعت جدا می كند، باغ سازی دعوتی است از طبیعت به درون شهر و جامعه، منتها در این حركت طبیعت در رابطه با خواسته انسان ها و فرهنگ آنها به گونه های مختلف به نظم كشیده می شود و به صورتی در می آید كه نه طبیعت كامل است و نه معماری تنها. بلكه حاصل كار كنار آمدن هر یك از عناصر تشكیل دهنده باغ است به عناصر دیگر

بیشتر

باغ / باغچه 15 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 15 آیتم