گچ کاری  یک محصول وجود دارد.

ارائه خدمات گچ کاری:

گچ کاری سنتی

کناف کاری

گچ پاششی

ترتیب
  • سرعت اجرای ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر مربع در روز نازک کاریضد ترک و ضد خوردگی با فرمول ویژهضد رطوبت مناسب مناطق مرطوبپیشگیری از شلوغی و تداخل در کارهاآماده به رنگ در یک مرحلهصرفه جویی در هزینه و...