اجرای انکراژ- Anchorage

در پروژه هاي بزرگراهي و براي پايدارسازي خاكبرداريها و شيبها بوده است .ولي امروزه به صورت روز افزون در پايدارسازي ديواره خاكبرداريها در محيطهاي شهري نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .

جزییات بیشتر

انکراژ- Anchorage

در پروژه هاي بزرگراهي و براي پايدارسازي خاكبرداريها و شيبها بوده است .ولي امروزه به صورت روز افزون در پايدارسازي ديواره خاكبرداريها در محيطهاي شهري نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين روش پس از حفر گمانه و جايگذاري مهاري، بخشي از انتهاي گمانه تزريق گرديده و مهارها با جك كشيده ميشوند تفاوت اصلي سيستم انكر و نيلينگ خاك در اين است كه نيروي پيش تنيدگي خاصي در سيستم نيلينگ اعمالنميشود و حركت توده خاك است كه موجب ايجاد نيرو در ميخها ميشود ولي در سيستم مهاري به دليل پيش تنيدگي مهارها، قبل از حركتتوده خاك نيروي بزرگي وجود دارد كه سبب كاهش قابل توجه تغيير شكل ها ميشود.
 

اجزاي اصلي در پايدارسازي با استفاده از مهار (انكر) به قرار زير ميباشد:

 1. استرند :كابل تنيده شده از چند رشته مفتول فولادي ميباشد .اين مفتول هاي فولادي داراي مقاومت بالا (حدود 1860 مگاپاسكال)ميباشند .ميتوان به جاي استرند از فولاد نيز استفاده نمود كه در اين حالت نيرو يپيش تنيدگي قابل اعمال با توجه به مقاوت پايين ترفولاد (حدود 400 مگاپاسكال) نسبت به انكر كمتر ميباشد. استفاده از استرند يا فولاد با توجه به شرايط پروژه تعيين ميشود.
 2. فاصله نگهدار :براي دسته كردن چند رشته استرند در يك مهار و ثابت نگهداشتن آنها نسبت به يكديگر و رعايت حداقل فاصله مجاز بينرشته هاي استرند از فاصله رنگهدارها استفاده ميشود.
 3. شلنگهاي تزريق :براي اطمينان از پر شدن گمانه با دوغاب در حين تزريق گمانه از يك يا چند شلنگ با طولي حداقل برابر با طول مهاراستفاده ميشود.
 4. پكر :براي تزريق تحت فشار از پكر استفاده ميشود .دوخت هاي پكر بايد به گونه اي باشد كه تحمل فشارهاي تزريق را داشته باشد.  آببندي ابتدا و انتهاي پكر بايد به صورت مناسبي انجام گيرد تا در هنگام پركردن پكر توسط دوغاب و يا تزريق تحت فشارِ طول گيردار مهار،نشت اتفاق نيافتد.
 5. غلاف استرند :به منظور جلوگيري از چسبيدن و درگير شدن استرندها به دوغاب و اطمينان از عدم انتقال نيروي مهار به خاك در طولآزاد، استرند در طول آزاد مهار در داخل غلاف نگهداشته ميشوند.
 6. سر انكر: سر انكر يك استوانه داراي چند سوراخ مخروطي شكل در قاعده آن ميباشد كه به منظور انتقال نيروي كششي مهار ازاسترند بر روي مهار در سر گمانه نصب ميشود.
 7. گوه: قطعات فولادي مخروطي شكل تو خالي كه در اطراف هر رشته استرند در داخل سوراخ سر انكر و به منظور قفل كردن استرنداستفاده ميشود. لازم به ذكر است كه در صورت استفاده از ميگلرد به جاي استرند در انكر نياز به بعضي از اجزاي فوق نميباشد.

براي جلوگيري از رانش خاك ميتوان از شمعهاي فولادي نيز استفاده نمود .براي اجراي اين شمع ها ابتدا عمليات حفاري چاه در فواصل ارائه شدهتوسط مهندس طراح انجام ميگيرد .عمق اين چاهها برابر با عمق گود به اضافه مقداري براي اجراي شمع بتني ميباشد .شمع هاي بتني برايتامين گيرداري پروفيل ها بوده و طول آن به ميزان 25 تا 35 درصد عمق گود، پايين تر از رقوم كف گود در نظر گرفته ميشود. پس از بتن ريزي درمحل مورد نظر در انتهاي چاه حفر شده، شمع هاي فولادي در چاه قرار داده شده و به اين صورت شمع فولادي با انتهاي گيردار بوجود می آید. سپس ميتوان گودبرداري را به صورت مرحله به مرحله آغاز نمود.

نصب: براي نصب سيستم شمع و انكر، در ابتدا و قبل از شروع عمليات خاكبرداري چاههاي مورد نياز براي قرار دادن شمع هاي­­ فولادي و يابتني تا تراز مورد نظر حفر شده و سپس شمع ها­ بصورت پيش ساخته و يا اجراي در جا در محل خود نصب ميشوند.

نوشتن یک نقد

اجرای انکراژ- Anchorage

اجرای انکراژ- Anchorage

در پروژه هاي بزرگراهي و براي پايدارسازي خاكبرداريها و شيبها بوده است .ولي امروزه به صورت روز افزون در پايدارسازي ديواره خاكبرداريها در محيطهاي شهري نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .

درباره خدمات دهنده

این مجموعه با در اختيار داشتن نيروهای خلاق مهندسی، پرسنل کارآمد فنی، ماشين آلات و تجهيزات پيشرفته حفاری، با تکيه بر تخصص و صداقت در کار و بهره گيری از آخرين دستاوردهای علمی و تکنولوژی آماده ارائه خدمات مهندسی در گستره وسيعی از زمينه های مهندسی ژئوتکنيک می باشد.

 

نياز شما چيست ؟

 

 • گودبرداری در کنار برجی بلند مرتبه
 • ساختمانی که در حال نشست می باشد
 • فونداسيونی که احتياج به تقويت دارد
 • خاک برداری در کنار ساختمانی فرسوده

 

اين مجموعه به لطف مهندسين مجرب با استفاده از آخرين استاندارها و آيين نامه های معتبر و بکارگيری مبتکرانه از پيشرفته ترين ماشين آلات و تجهيزات روز دنيا ضمن ارائه بهينه ترين شيوه در کنار تامين شرايطی ايمن و مسئولانه، از طراحی تا اجرا ، در کنار شما خواهد بود.

 

توانمنديها


طراحی و اجرای انواع سيستمهای موقت و دائمی سازه نگهبان گود و تثبيت ترانشه های خاکی

 • نيلينگ
 • انکراژ
 • تايبک( استرند،تاندون)
 • شمعهای فولادی و بتنی


طراحی و اجرای انواع روش های بهسازی خاک و فونداسيون

 • ميکروپايل
 • تزريق تحکيمی
 • تزريق نفوذی
 • تزريق آب بندی


بهسازی و ارتقای ضريب پايداری و ايمنی گودهای موجود
طراحی ، مشاوره و تامين انواع سيستمهای خودحفار