آبشیرین کن شرکت داروسازی الهاوی تهران به ظرفیت 25

محصول جدید

تولید: 25 متر مکعب در شبانه روز

سال تولید: 1391

نوع کاربری: تولید آب خالص دارویی

نوع / TDS آب ورودی: چاه - 1860

جزییات بیشتر

این مجموعه با فعالیت در زمينه تـوليد، نصب، راهبری و راه اندازي پکیج ها و دستگاههاي تصفيه، ضدعفونیو نمک زدايی آب به روش اسمز معكوس و با بکارگیری دانش فنی جمعی از متخصصین با تجربه  فعال مي باشد. اين شركت با استفاده از توانمنديهاي كارشناسان و توان کارگاهی و اجرایی خود و با ارتباط مداوم با سازندگان ديگر کشورها موفق به كسب دانش فني و تکنولوژی  روز در زمينه طراحي، مهندسي، ساخت و بهره برداري از سيستمهاي اسمز معكوس جهت تأمين آبمورد نیازشرب و صنعتي گرديده است. 

نوشتن یک نقد

آبشیرین کن شرکت داروسازی الهاوی تهران به ظرفیت 25

آبشیرین کن شرکت داروسازی الهاوی تهران به ظرفیت 25

تولید: 25 متر مکعب در شبانه روز

سال تولید: 1391

نوع کاربری: تولید آب خالص دارویی

نوع / TDS آب ورودی: چاه - 1860

29 محصول مرتبط در همین شاخه: