آزمایش مقاومت فشاری بتن نمایش بزرگتر

آزمایش مقاومت فشاری بتن

  • میزان  مقاومت سنجی فشاری نمونه مکعبی و استوانه ای (اعزام کارشناس و لوازم و انجام آزمایش روانی بتن اسلامپ)
  • تعیین مقاومتهای ۷ – ۲۸ – ۴۲ و ۹۰ روزه  نمونه‌های بتن

جزییات بیشتر

مرحله اول – اخذ آزمونه در محل از تراک میکسر

مرحله اول - اخذ آزمونه در محل از تراک میکسر

مرحله اول – اخذ آزمونه در محل از تراک میکسر

مرحله دوم – پر کردن قالب حداقل ۳ آزمونه اخذ شده و کوبش آن در محل

مرحله دوم - پر کردن قالب حداقل 3 آزمونه اخذ شده و کوبش آن در محل

مرحله دوم – پر کردن قالب حداقل ۳ آزمونه اخذ شده و کوبش آن در محل

مرحله دوم - پر کردن قالب حداقل 3 آزمونه اخذ شده و کوبش آن در محل

مرحله دوم – پر کردن قالب حداقل ۳ آزمونه اخذ شده و کوبش آن در محل

مرحله دوم - پر کردن قالب حداقل 3 آزمونه اخذ شده و کوبش آن در محل

مرحله دوم – پر کردن قالب حداقل ۳ آزمونه اخذ شده و کوبش آن در محل

مرحله دوم - پر کردن قالب حداقل 3 آزمونه اخذ شده و کوبش آن در محل

مرحله دوم – پر کردن قالب حداقل ۳ آزمونه اخذ شده و کوبش آن در محل

مرحله سوم – برچسب گذاری آزمونه های اخذ شده در محل

مرحله سوم - برچسب گذاری آزمونه های اخذ شده در محل

مرحله سوم – برچسب گذاری آزمونه های اخذ شده در محل

مرحله چهارم – نگهداری آزمونه ها در مکان مناسب در کارگاه طی ۲۴ ساعت

مرحله چهارم - نگهداری آزمونه ها در مکان مناسب در کارگاه طی 24 ساعت

مرحله چهارم – نگهداری آزمونه ها در مکان مناسب در کارگاه طی ۲۴ ساعت

مرحله پنجم – برگشت آزمونه ها از کارگاه به آزمایشگاه

مرحله پنجم - برگشت آزمونه ها از کارگاه به آزمایشگاه

مرحله پنجم – برگشت آزمونه ها از کارگاه به آزمایشگاه

مرحله ششم – نگهداری در حوضچه آب در سن های ۷ روز الی ۲۸ روز

مرحله ششم - نگهداری در حوضچه آب در سن های 7 روز الی 28 روز

مرحله ششم – نگهداری در حوضچه آب در سن های ۷ روز الی ۲۸ روز

مرحله هفتم – خارج کردن آزمونه ها از حوضچه آب و وزن کشی آزمونه ها

مرحله هفتم - خارج کردن آزمونه ها از حوضچه آب و وزن کشی آزمونه ها

مرحله هفتم – خارج کردن آزمونه ها از حوضچه آب و وزن کشی آزمونه ها

مرحله هفتم - خارج کردن آزمونه ها از حوضچه آب و وزن کشی آزمونه ها

مرحله هفتم – خارج کردن آزمونه ها از حوضچه آب و وزن کشی آزمونه ها

مرحله هشتم – شکستن آزمونه ها زیر جک بتن شکن

مرحله هشتم - شکستن آزمونه ها زیر جک بتن شکن

مرحله هشتم – شکستن آزمونه ها زیر جک بتن شکن

مرحله هشتم - شکستن آزمونه ها زیر جک بتن شکن

مرحله هشتم – شکستن آزمونه ها زیر جک بتن شکن

مرحله نهم – ارائه گزارش

مرحله نهم - ارائه گزارش

مرحله نهم – ارائه گزارش

 

نوشتن یک نقد

آزمایش مقاومت فشاری بتن

آزمایش مقاومت فشاری بتن

  • میزان  مقاومت سنجی فشاری نمونه مکعبی و استوانه ای (اعزام کارشناس و لوازم و انجام آزمایش روانی بتن اسلامپ)
  • تعیین مقاومتهای ۷ – ۲۸ – ۴۲ و ۹۰ روزه  نمونه‌های بتن

درباره خدمات دهنده

هایپرمارکت صنایع ساختمان کارا 365 شرکت بازرسی و مهندسی جوش، خاک و بتن خود را در سال ۱۳۸۹را تاسیس کرده و با بکارگیری و جذب متخصصین مجرب در زمینه مذکور با اخذ مجوز فعالیت توسط مدیران این بخش از وزارت صنایع و معادن، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی، اقدام به ارائه هر چه بهتر خدمات مهندسی و ایمن سازی پروژه های صنعتی و ساختمانی نمود.