متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی نمایش بزرگتر

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

جزییات بیشتر

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی توسط کارشناسان رسمی دادگستری

 • رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم
 • محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی
 • ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی
 • تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساخت
 • بررسی و اعلام نظر در مورد  برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه

نوشتن یک نقد

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • كارشناس رسمي دادگستري

 • كارشناس رسمي قوه قضاییه

 • کارشناس رسمی قوه قضاییه

19 محصول مرتبط در همین شاخه: