ارائه راهکارهای نوین توسعه بازار برای صنایع ساختمان و وابسته در کلینیک کسب و کار کارا

ارائه کلیه مصالح ساختمانی متداول و لوکس در یک مکان فیزیکی و اینترنتی

ارائه کلیه خدمات ساختمانی متداول و لوکس در یک مکان فیزیکی و اینترنتی

ارائه خدمات رتبه بندی شرکت های مشاور و پیمانکار

ارائه خدمات ایزو شرکت های مشاور و پیمانکار

ارائه خدمات بیمه ی کارآفرین در حوزه های مهندسی و ساختمانی به شرکت های مشاور و پیمانکار