آب شیرین کن شرکت رنگ کانسای ایرانیان 20

محصول جدید

تولید: 20 متر مکعب در شبانه روز

سال تولید: 1389

نوع کاربری: تولید آب خالص شیمیایی

نوع / TDS آب ورودی: شبکه شهری - 3000

محل پروژه: گرمسا

جزییات بیشتر

این مجموعه با فعالیت در زمينه تـوليد، نصب، راهبری و راه اندازي پکیج ها و دستگاههاي تصفيه، ضدعفونیو نمک زدايی آب به روش اسمز معكوس و با بکارگیری دانش فنی جمعی از متخصصین با تجربه  فعال مي باشد. اين شركت با استفاده از توانمنديهاي كارشناسان و توان کارگاهی و اجرایی خود و با ارتباط مداوم با سازندگان ديگر کشورها موفق به كسب دانش فني و تکنولوژی  روز در زمينه طراحي، مهندسي، ساخت و بهره برداري از سيستمهاي اسمز معكوس جهت تأمين آبمورد نیازشرب و صنعتي گرديده است. 

نوشتن یک نقد

آب شیرین کن شرکت رنگ کانسای ایرانیان 20

آب شیرین کن شرکت رنگ کانسای ایرانیان 20

تولید: 20 متر مکعب در شبانه روز

سال تولید: 1389

نوع کاربری: تولید آب خالص شیمیایی

نوع / TDS آب ورودی: شبکه شهری - 3000

محل پروژه: گرمسا

30 محصول مرتبط در همین شاخه: